Nationalräkenskap

Nationalräkenskap

Inga kommentarer till Nationalräkenskap

Inledande stödord:

Normativ definition – en subjektiv definition. Exempel: låga räntor borde leda till fler lånebaserade investeringar i producerande företag.

Deskriptiv definition – en saklig definition. Exempel: låga räntor leder till fler lånebaserade investeringar i producerande företag.


Normativ ränta är ränta inklusive inflationstakten. i+\pi=r_n

Realränta är ränta subtraherat inflation. i-\pi=r

Inflation (deflation) skrivs som Pi, realränta som r, normativ ränta som r_n och nominell ränta som i.

Matematisk definition:

\pi>0=r<i och \pi<0=r>i

Beskrivning:

Vid deflation ökar kostnaden för att låna samtidigt som priserna sjunker. (Realräntan blir högre än den nominella ränta) Det gör att en rationell köpare hellre väntar med att köpa, samtidigt som han ej heller kommer till att finansiera ett köp med hjälp av lån. Det här bromsar ekonomin, något som inte är önskvärt.


Ekonomisk analys:

Nuvarande situation -> Instrument -> Mål (ett mål kan vara att behålla eller förändra vår nuvarande situation)

Instrument inom ekonomisk politik:

 • Finanspolitik (statens intäkter och utgifter)
  • Sveriges statsbudget
 • Penningpolitik el. monetär politik (reglerar villkoren och omfattningen av lånen i samhället)
  • Styrningsräntor
  • Kapitalkrav
  • Utlåningsrestriktioner
  • Likviditetspolitik
 • Andra instrument
  • Intäktspolitik
  • Näringspolitik
   • Ex. reglering av marknaden
  • Handelspolitik

Nationalräkenskap

Beholdningsstørrelse – värdet av ett finans- eller realobjekt vid en viss tid.
Strømningsstørrelse – värdeändring av ett objekt under en viss tidsperiod.

Inom nationalräkenskapen använder man sig ofta av fem olika formler, nämnda nedan:


S=I-D+CA

S = Sparande
I = bruttorealinvestering
D = Depreciering
CA = Driftsbalans ~ nettofinansinvestering (current account)

Förklaring: ger nettorealinvestering + nettofinansinvestering
Nationalförmögenhet = realkapital + finanskapital


CA=X-Q+F

X = export
Q = import
F = netto lön- och förmögenhetsint. + nettofördelar  (ränteintäkter och avkastning på investeringar utomlands)

Förklaring: ger driftbalansen genom export, import och finansintäkter.


BNP+Q=C+G+I+X

C: privat konsumtion
G: offentlig konsumtion
Förklaring: BNP ger totalt värdeskapande i ett samhälle under en viss tidsperiod. Visar total intäkt och total produktion. Den här ekvationen kallas ofta för generella budgetekvationen eller realekvationen.

OBS! Total tillgång = total användning (i ett land)


R=NNP+F

R = Disponibel intäkt

NNP=BNP-D

Förklaring: Nettonationalprodukt genom disponibel intäkt och nettolön- och nettoförmögenhetsintäkter + nettofördelar, eller genom bruttonationalprodukt och depreciering.


R=C+G+S

Förklaring: Disponibel intäkt genom privat konsumtion, offentlig konsumtion och sparande.


Nominella och realstorlekar

Nominellt BNP: löpande priser, priser i beräkningsåret. (Ej justerat inflation)
Reelt BNP: fasta priser, dvs. BNP i beräkningsåret mätt i basårets priser. (Justerat inflation)
Omräkning från beräkningsåret till basåret görs genom att diskontera ner talen från beräkningsåret till basåret. Detta kallas BNP-deflator.

Erik Persson

Om mig:

Arbetar med MRM, webb-orienterade projekt så som SEO och webb-utveckling samt läser till en Bachelor i Business Administration på Handelshøyskolen BI i Oslo.

Lämna en kommentar

Sociala nätverk

Tillbaka till början