Juridikexamen

Juridikexamen

Inga kommentarer till Juridikexamen

Tänkte jag skulle dela med mig av det hjälpdokument jag tog med mig till juridikexamen i höstas. Förhoppningsvis kommer det någon till hjälp, åtminstone var den oumbärlig för mig. Värt att notera är att detta gäller en examen i företagsjuridik med norska lagar!

Svarsstruktur på examen:

 1. Läs noga uppgiften, skaffa översikt över faktum.
 2. Precisera den rättsliga problemställningen.
 3. Hitta rättsligt grundlag, tolka den och försök hitta rättsreglerna. Presentera villkoren på ett klart och tydligt sätt.
 4. Diskutera (subsumtion)
 5. Slutsats, ska vara klar, enkel och tydlig.

Arbetsrätt

Krav om saklig motivering och formkrav vid uppsägning

 • En uppsägning måste vara sakligt motiverad.
 • En uppsägning ska vara skriftlig. Uppsägning från arbetsgivarens sida ska personlig lämnas till arbetstagaren eller sändas med rekommenderat brev. Uppsägningen träder i kraft när den har kommit fram till motparten.
 • Om arbetstagaren säger upp sig gäller inga speciella formkrav bortsett från att uppsägningen ska vara skriftlig.

Förhandlingar och stämning

 • Arbetstagaren kan kräva förhandlingar med arbetsgivaren. Kravet måste ske skriftligt inom två veckor från och med att den skriftliga uppsägningen kommit fram till arbetstagaren.
 • Arbetsgivaren ska sörja för att förhandlingar hålls så snart som möjligt och senast två veckor efter att kravet är mottaget.
 • Om parterna inte kan enas genom förhandlingarna kan arbetstagaren vidta rättsliga åtgärder. Detta måste göras inom åtta veckor efter att förhandlingarna är avslutade. Om det inte har hållits förhandlingar räknas fristen från att uppsägningen är mottagen.

Uppsägningsfrist

 • Om inte annat är avtalat, är ömsesidig uppsägningstid en månad. Kortare uppsägningstid än en månad är endast tillåtet om tariffavtal eller skriftligt avtalat prövotid öppnat för det.
 • Normalt är uppsägningstiden från den första dagen i månaden efter att uppsägningen ägt rum.

Avsked

 • Arbetstgivaren har möjlighet att avskeda en arbetstagare på dagen om han eller hon gjort sig skyldig till allvarlig pliktförsummelse eller annat väsentligt brott mot arbetsavtalen.
 • Arbetstagaren har inte rätt till att fortsätta arbeta under behandling av ärendet om inte rätten bestämt detta.

Tillägg

 • Tariffavtale är ett avtal som är ingått mellan en arbetstagar- och arbetsgivarorganisation.

Avtalsrätt

Generellt:

 • Ett uttalande ska vara någorlunda klart, slutgiltigt och bestämt och ge motparten en rimligt berättigad förväntning om att binda sig för att det ska räknas som ett anbud eller accept.
 • Norsk avtalsrätt bygger på ett princip om att också ett löfte är bindande så länge acceptfristen löper, kallat löftesprincipet. (se § 2, § 3, § 7)
 • Ett anbud är bindande för anbudsgivaren när erbjudandet har kommit till mottagarens kännedom. Det här framgår av avtalslagen § 7.
 • Avtalslagen § 39 2. pkt. kallas ofta re integra-regeln. Tre villkor som alla måste vara uppfyllda för att ett anbud eller en accept ska kunna dras tillbaka även om det har kommit till mottagarens kännedom.
 • Regler om ogiltighet hittar man i kapitel 3 i avtalslagen. Kom ihåg att dessa regler inte kan frångås vid ett avtal eller sedvana. Här har lagen företräde.

Uppgiftsguide avtalsrätt:

 • Gör en tidslinje och specificera på tidslinjen när det är ett anbud, accept och eventuella senare meddelanden.
 • Sörj för att ha en klar huvudproblemställning som kan hjälpa dig med att besvara frågan. (ex. om frågan gäller bindande avtal är det ofta knutet till om en accept har kommit fram i tid eller stämmer med anbudet)
 • Ange det rättsliga grundlaget för huvudproblemställningen.
 • Gör en översikt över de olika underproblemställningar och rättsliga grundlag som du behöver besvara före du kan svara på huvudproblemställningen. (ex. om en accept har kommit fram i tid måste du ange vilka krav som ställs till accepten i lagen)
 • Sörj för att du hela tiden tar in faktum i diskussionen (ex. peka på paragrafer när du diskuterar fallet)
 • Om det är behov av delslutsatser så var tydlig med detta.
 • Gör en tydlig slutsats.

Köpsrätt

 • Var uppmärksam på att använda korrekt lag: Konsumentköplagen (forbrukerkjøpsloven) eller köpslagen (kjøpsloven)

Handelsrätt (selskapsrett)

 • Pro rata-ansvar är motsatsen till solidaransvar, där kreditor kan kräva hela sitt tillgodohavande hos en av gäldenärerna. Gäldenärerna får sedan lösa sin skuld sinsemellan.
 • Aksjeselskap. Företagstypen förkortas AS och regleras av aksjeloven.
 • Allmennaksjeselskaper. Företagstypen förkortas ASA och regleras av av allmennaksjeloven.
 • Ansvarlige selskaper (utan delat ansvar). Företagstypen förkortas ANS och regleras av selskapsloven.
 • Ansvarlige selskaper med delat ansvar. Företagstypen förkortas DA och regleras av selskapsloven.
 • Generalförsamlingen är företagets översta myndighet och kan utöva all myndighet i företaget (med mindre myndigheten är lagd exklusivt till ett annat företagsorgan). Aktionärerna har genom generalförsämlingen inflytning över vem som sitter i styrelsen, eftersom det är generalförsamlingen som väljer styrelsemedlemmar.
 • Den utövande myndigheten är delad mellan styrelsen och verkställande ledare (daglig leder). Styrelsen ska ha tillsyn över daglig ledning i företaget.

Omsättning av aktier

Samtyckesregeln:

 • Normalreglerna för AS är att aktier bara kan förvärvas (köpas etc.) om företaget ger samtycke till aktieförvärvet, jmf. asl. § 4-15 (2). Styrelsen kan dock neka att ge samtycke om det föreligger saklig grund till att neka, jmf. asl. § 4-16 (2). Aktielagen säger inte vad som ska till för att det föreligger saklig grund till att neka samtycke. Närmare villkor för att neka eller ge samtycke kan dock vara fastsatt i företagets stadgar.

Förköpsrätt:

 • Regeln om förköpsrätt är icke-tvingande, dvs. att man i stadgar kan avtala att aktionärerna inte ska ha förköpsrätt, jmf. asl. § 4-15 (3). I lagförarbetet är regeln motiverad med att aktionärerna i AS ofta har behov för att ha kontroll över omsättningen av aktier i företaget. Närmare regler om förköpsrätt finns i asl. § 4-19.

Personklausuler:

 • Asl. § 4-18 ger företaget tillgång till att i stadgarna fastsätta att förvärvare av aktier i företaget ska inneha vissa egenskaper. Det vill säga att det kan sättas upp krav till personliga egenskaper hos förvärvare eller att det ska vara kvantitativa ägarbegränsningar.

Ersättningsrätt

 • Culpaansvaret – den allmänna regeln är att skadegörande som har orsakat skada/förlust vid oaktsamhet, blir ersättningsskyldig enligt den så kallade culpanormen.
 • För att någon ska kunna kräva ersättning är det tre grundvillkor som ska vara uppfyllda. Det ska:
 1. Föreligga ett ansvar. (dvs. rättslig grund som skadegörare kan hållas ansvarig på)
 2. Ekonomisk förlust
 3. Förutsägbar och adekvat orsakssammanhang mellan den ekonomiska förlusten och ansvaret.

När man ska lösa uppgifter i ersättningsrätt är det enklast att göra det stegvis genom ovan nämnda punkter.

Penga- och kreditträtt

Finns flera regler för att stifta ett kreditkrav:

 • Kreditkundens upplysningsplikt (följer av regler om allmän lojalitetsplikt i kontraktsförhållande).
 • Kreditgivarens förhandsupplysningar, jmf. finavtl. § 46a (OBS: märk skillnaden mellan kreditkund som är konsument och övriga kreditkunder. En del upplysningar ska ges till konsumenten ”i god tid” före kreditavtalen ingås)
 • Plikt till att ge styrkande förklaringar, jmf. finavtl. § 46c.
 • Avrådningsplikt till konsumentkreditkunder om det föreligger anledning till att anta att hans/hennes ekonomiska situation tyder på att denne borde avstå från att ta upp kredit, jmf. finanavtl. § 47.
 • Krav till form och innehåll, jmf. finavtl. § 48.
 • Ångerrätt vid konsumentkreditavtal, jmf. finavtl. § 51b.
 • Ändring av kreditvillkoren, jmf. finavtl. § 48a, 49 och 50.

Nyttiga norska ord att ha i åtanke för examen

 1. Helbred – hälsa
 2. Lempe – sänka (ersättning t.ex.)
 3. Bebreide – rätta anklagan mot

Erik Persson

Om mig:

Arbetar med MRM, webb-orienterade projekt så som SEO och webb-utveckling samt läser till en Bachelor i Business Administration på Handelshøyskolen BI i Oslo.

Lämna en kommentar

Sociala nätverk

Tillbaka till början