Inledning projektledning

Inledning projektledning

Inga kommentarer till Inledning projektledning

Definition av ordet projekt

A temporary endeavor undertaken to create a unique product or service.

Frågeställningar:

Kursens delmoment i den här studieenheten:

 • Projektarbetsformens historia i korta drag, och definiera vad som är ett projekt.
 • Redogöra för projektarbetsformens fördelar och nackdelar.
 • Diskutera olika projekttyper och hur de känns igen.
 • Redogöra för projektets livscykel och olika livscykel-modeller.
 • Översikt över projektvalsprocessen.
 • Använda olika metoder för värdering av projektförslag.
 • Behärska nuvärdesmetoden.
 • Göra ett projektmandat med fokus på effektmål, resultatmål och utbyten.
 • Kunna skapa en projektstruktur (WBS/PNS).
 • Redogöra för The Triple Constraint.

Vad gör ett projekt till just ett projekt?

För att ett projekt skall kunna anses vara ett projekt innefattar det ofta att det har:

 • En tydlig målsättning
 • Sker vanligtvis en gång
 • Tidsbestämt
 • Yrkesöverskridande arbete
 • Egen ekonomi (avsatt medel för just projektet)

Projektkonceptet

Delas vanligtvis in i hur väl projekten knyts samman till varandra. Det finns tre olika indelningar här:

 1. Project management
 2. Management of projects
 3. Management by projects

Projektmandat bygger på effekt- och resultatmålsättning tillsammans med önskat projektresultat.

Projekttyper

Enligt Mikkelsen och Riis kan projekt delas upp i följande former av projekt:

 • Produktutveckling
 • Systemutveckling
 • Organisations- och verksamhetsutveckling
 • Tekniska anläggningsuppgifter (ex. bygg)
 • Planläggnings- och utredningsuppgifter
 • Arrangemang
 • Forskning

Enligt Briner et al. kan man bryta ner ett projekt i antingen ett konkret- eller ett adhocprojekt.

Work Breakdown Structure (WBS)

En WBS visar vilka uppgifter som ingår i projektet och vilka relationer som gäller mellan dessa uppgifter. En projektmodell kan se ut enligt följande schema, länkat från Wikipedia:

WBS

Planläggningsprocessen

210_thumbnail1

Activity on node-nätverk

Activity on node (AON) är en form av nätverk baserat på aktiviteter. Genom att knyta aktiviteter till varandra får du översikt över deras relation till varandra. I själva noderna, som alltså representerar olika aktiviteter, för du sedan in information om olika tidsestimat för när de tidigast/senast startar och slutar.

Nedanstående bild beskriver dels hur en nod är uppbyggd (vänster box), och hur man visar på relationen mellan olika noder (boxarna till höger).

210_thumbnail0

 • ES = Early start
 • N = Aktivitetsnamn/nummer
 • LS = Late start (LF – t)
 • t = aktivitetens tid
 • EF = Early finish (ES + t)
 • FL = Flow (LS – ES eller LF – EF)
 • LF = Late finish

De olika ”relationsboxarna”:

 1. Aktivitet B kan inte starta förrän X dagar efter aktivitet A är klar.
 2. Aktivitet B kan inte starta förrän X dagar efter att aktivitet A har startat.
 3. Aktivitet B kan inte avslutas förrän X dagar efter att aktivitet A är klar.
 4. Aktivitet B kan inte avslutas förrän X dagar efter att aktivitet A har startat.

Gantt-schema

Ett Gantt-schema visar på hur flödet i ett projekt ser ut, och beskriver relationen mellan olika faser/projektdelar. Gantt-schemat är välanvänt inom de flesta större projekt i de flesta företag världen över.

Gantt-chart

 

Program Evaluation and Review Technique (PERT)

När man har svårt att räkna ut en aktivitets varaktighet inom ett projekt kan man använda den så kallade PERT-formeln. Den ges genom att först fastställa:

A = den kortaste varaktigheten (optimistisk)

M = den mest sannolika varaktigheten (realistisk)

B = den längst tänkbara varaktigheten (pessimistisk)

Sen kan man få fram förväntad varaktighet genom:

E=\frac{A+4M+B}{6}

Variansen får du fram genom:

Var=\frac{{(B-A)}^2}{36}

 

Erik Persson

Om mig:

Arbetar med MRM, webb-orienterade projekt så som SEO och webb-utveckling samt läser till en Bachelor i Business Administration på Handelshøyskolen BI i Oslo.

Lämna en kommentar

Sociala nätverk

Tillbaka till början