Ekonomiska begrepp och uttryck

Ekonomiordlistan på First of April

Nedan kan du se en ordlista över vanligt förekommande ekonomiska begrepp och uttryck samt deras betydelse. Listan är under uppbyggnad och är än så länge mest relevant för ekonomistyrnings- och finanskurser, men så småningom kommer även mikro- och makroekonomi att tas med. Har även valt att på vissa termer visa den norska motsvarigheten till ett uttryck, detta för att underlätta för den som eventuellt har behov för att öva på de här också.

Till höger ser du ett index du kan använda dig av för att direkt komma till den bokstav du önskar. Du kan även använda sökfunktionen uppe till höger för att söka efter det ord du vill veta mer om.

Övningar

För att öva på ekonomiordlistan har jag skapat ett konto på Quizlet där dessa termer finns inlagda som så kallade flashcards. Jag kommer senare att dela upp övningarna efter ämne, men just nu gäller den alltså hela ordlistan. Länken dit hittar du nedan:

Ta mig till Quizlet 

A
ABC Står för Activity Based Costing, på svenska aktivitetsbaserad kostnadskalkyl. Kostnader läggs till de olika aktiviteterna som skapar kostnader åt en kostnadsdrivare.
ABM Står för Activity Based Management och är själva utnyttjandet av ABC-metoden.
Aktiviteter Ett uttryck för olika typer av arbete som utförs i en organisation.
Aktivitetsmål Nyckeln som används för fördelning av indirekta kostnader, till exempel mot direkt lön.
Alternativkostnad Vad man ”offrar” när man använder en resurs till en viss användning framför att använda till bästa alternativa användning.
Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda att användas under längre tid, exempelvis byggnader och inventarier, immateriella och finansiella tillgångar
Annuitet En serie lika stora ut- och inbetalningar som görs med helt jämna mellanrum. Vanligt i exempelvis lån där räntor och avdrag har en summa som är lika stor över hela nedbetalningstiden.
Anskaffningskostnad Utgift som är förknippad med förvärvet av tillgången.
Ansvarsredovisning Betyder att verksamheten delas upp i olika ansvarsområden (ex. Kostnadscenter)
Arbetskapital Ett centralt uttryck för likviditet. Räknas ut genom omsättningstillgångar – kortsiktig skuld eller egenkapital + långsiktig skuld – anläggningstillgångar. (OM-KG eller EK+LG-AM)
Avans Påslaget som ska täcka indirekta kostnader och vinst på exempelvis en vara. Räknas i procent av inköpspris.
Avkastningskrav Det krav man har till avkastning på exempelvis ett projekt.
Avskrivning Värdeförminskning på anläggningstillgångar över tid.
B
Balanced scorecard/balanserat styrkort Baseras på ett flerdimensionellt ramverk för att kunna implementera och mäta prestanda av använda strategier på alla nivåer i en organisation.
Balansen Visar den ekonomiska statusen i ett företag. Var pengarna kommit från (eget kapital) och var de har använts. (tillgångar) För mer information om balansen, klicka här.
Balansräkning Visar effekten av redovisningstransaktioner på balansen.
Benchmarking Jämförelse med andra, går ut på att hitta ”best practice” och att lära av andra.
Beskjeftigelsesavvik Skillnaden mellan kalkylerade fasta kostnader och normen (budgeterade fasta kostnader).
Bidragsmetoden Fokuserar på rörliga kostnader och täckningsbidraget som man har för att täcka vinst och fasta kostnader.
Bruttovinst Normalt knutet till varuhandel och används som skillnaden mellan försäljningspris eller försäljningsintäkt och varukostnad. I procent räknar man ut bruttovinst av försäljningspris eller försäljningsintäkt.
Budget Är en formell handlingsplan uttryckt i pengar.
Budgettslakk Är att lägga in säkerhetsmarginaler i budgeten, övervärdera kostnader och undervärdera intäkter för att lättare nå budgeten.
C
Cash flow Är normalt detsamma som självfinansieringsförmåga.
D
Decentralisering Är att fördela beslutningsansvar och myndighet nedåt i organisationen. Ju större omfång detta har, och desto längre ner i organisationen man delegerar ansvaret, desto mer omfattande är decentraliseringen.
Deflation Betyder att priserna går ner. Motsatt är inflation.
Delbudgetar Omfattar bland annat försäljningsbudget, inköp-, lager- och varuförbruksbudget, personal- och lönebudget, budget för indirekta kostnader och investeringsbudget.
Differensenhetskostnad Uttrycker kostnadsökningen för en liten större produktionsökning dividerad på antal enheter ökningen består av. i princip detsamma som gränskostnad.
Differensintäkt Är ökningen i totalintäkt på grund av en lite större mängdändring i motsättning till gränsintäkt som gäller en enhet.
Direkta kostnader Är kostnader som enkelt och lämpligen kan läggas direkt till kalkylobjektet, gärna en vara eller en tjänst. Det gäller först och främst direkt lön och direkta material. Det motsatta är indirekta kostnader.
Direkta metoden (kassaflöde) Innebär att man fokuserar på brutto kassaflöden, dvs. inbetalningar och utbetalningar var för sig, för att hitta hur mycket som är tillfört av likvida medel genom driften. Kostnad och intäkt är inte använt överhuvudtaget, endast kassaflöden. i tillägg ser man på hur mycket som tillförts eller använts på investeringsaktivitet och finansieringsaktivitet, precis som med den indirekta metoden.
Direkta metoden (kostnadsfördelning) Enklaste formen för kostnadsfördelning som ignorerar service mellan avdelningar. Alternativen är stegvis fördelning och kryssfördelning av kostnader.
Diskonteringsränta Är den ränta man använder för att hitta nuvärdet, och används gärna synonymt med kalkylränta och avkastningskrav.
Diversifiera Betyder att sprida sig över flera områden istället för att satsa på ett område. Reducerar normalt risken.
Divisionskalkyl innebär att man dividerar totalkostnader på antal enheter för att hitta kalkylen för en enhet. Metoden ägnar sig normalt bara till enproduktverksamheter.
Dolda reserver Är när balansen visar andra värden än det som är korrekt. De värdena som inte syns är då dolda reserver.
Driftsgiring Säger något om andelen fasta kostnader i förhållande till rörliga kostnader. Ju högre andel fasta kostnader, desto högre ”driftsgiring”. En hög driftsgiring betyder stark resultatväxt vid en omsättningsökning och starkt resultatfall vid omsättningssvikt.
Driftsmarginal Är normalt definierat som driftsresultat/försäljningsintäkter.
Driftsresultat Är driftsintäkter minus driftskostnader.
Driftsredovisning Är redovisningen för aktiv ekonomistyrning med fler detaljer än det man normalt har i årsredovisningen. Här bestämmer man själv reglerna.
Du Pont-modellen Visar hur totalräntabilitet framkommer och hur den kan påverkas.
Dubbel bokföring Betyder att man registrerar lika mycket på debet som på kredit för varje bilaga.
E
EBiTA Står för Earnings Before interests, Taxes and Amortization och används ofta i anknytning till presentation av årsredovisningen. Det är ett resultat före man tar bort räntor på skulder, skatter och avskrivningar på immateriella tillgångar, oftast goodwill.
EBiTDA Står för Earnings Before interests, Taxes, Depreciation and Amortization, dvs. ett resultat före man har tagit bort räntor på skulder, skatter, avskrivningar på variga driftsmedel och avskrivningar på immateriella tillgångar.
Effektiv ränta Tar hänsyn till alla lånekostnader (räntor, avgifter och om räntorna betalas i för- eller efterskott), och gör en jämförelse mellan olika lån enklare.
Effektivitet Betyder att det kommer ut ett gott och målinriktat resultat.
Effektivitetsavvik Ett avvik som uppstår på indirekta kostnader när man använder sig av standardkostnader.
Efterkalkyl Är en kalkyl som sätts samman efter att en produkt är producerad. Då får man möjlighet att jämföra med sin förkalkyl och se vad för skillnader som eventuellt dykt upp.
Eget kapital Utgörs av vad ägarna har satt in i företaget, och vad som hållits kvar av överskott.
Ekvivalensberäkning Betyder att man räknar om produkterna till en gemensam mätningsenhet (ekvivalens). Sedan dividerar man kostnad på ekvivalensmängden.För att hitta kostnaderna per produkt använder man sig sedan av dess relation till ekvivalenstalet.
EVA Står för Economic Value Added och är ett system för prestationsmätning med fokus på skapande av värde för ägarna.
F
Faktura Är ett försäljningsdokument som är bas för registrering av intäkt hos säljaren och utgift hos köparen.
Fasta kostnader Kostnader som inte berörs av aktivitetsnivå innanför normalt produktionsintervall.
FiFO Står för First in First Out och används för att beräkna historisk kostnad. De äldsta enheterna beräknas  ha lämnat lagret först, även om detta inte sker fysiskt.
Finansiella anläggningstillgångar Utgör en del av företagets anläggningstillgångar och består av exempelvis aktier.
Flaskhals Betyder att det finns en faktor som begränsar utökandet av produktion/försäljning, exempelvis på grund av brist på material.
Flexibel budget innebär att man räknar om ens kostnadsbudget efter den aktivitet man hade i perioden.
Färdigställandemetoden Betyder att vinsten på en kontrakt först tas när den är levererad. Det motsatta är successiv vinstavräkning.
Förkalkyl Är en kalkyl som sätts samman före en produkt produceras, och visar bland annat förväntad kostnad i produktionen.
G
Giringeffekt Används som betäckning på förhållanden som kan förstärka utslagen. Exempel är att man lånar extra pengar för att utöka produktionen och på så vis vinstmöjligheten. Kan slå negativt ut, får man inte sålt varorna sitter man istället med ett stort lager och höga lån.
Goodwill Är det värde ett företag innehar förutom det materiella. Exempelvis starkt varumärke.
Gränsintäkt Är ökning i total intäkt när försäljning ökar med en enhet. Marginalintäkt är synonymt med gränsintäkt.
Gränskostnad Är ökning I total kostnad när produktionen ökar med en enhet. Marginalkostnad är synonymt med gränskostnad.
H
Halvfasta kostnader Fasta kostnader som ökar med en viss mängd vid passering av aktivitetsgränser.
Historisk kostnadprincip Är att ordna kostnader baserat på ursprungskostnad istället för exempelvis verkligt värde.
Huvudavdelningar Är avdelningar som tillhandahåller tjänster direkt mot slutprodukten. Motsvarigheten är serviceavdelningar.
Huvudbudget Omfattar resultatbudget, balansbudget och likviditetsbudget.
Hävstångsformeln Förklarar egetkapitalräntabiliteten som en funktion av totalräntabiliteten, genomsnittlig lånekostnad och andelen lån.
I
IFRS En internationell redovisningsstandard. Läs mer om IFRS här.
Immateriella tillgångar Är icke-fysiska eller icke-finansiella tillgångar. Ett exempel är goodwill. Är en del utav anläggningstillgångarna.
Indirekta kostnader Kostnader som är svåra att hänföra direkt till de olika kostnadsobjekten. Motsatta är direkta kostnader.
Indirekta metoden Innebär att man i kassaflödessanalyser ser på redovisningsmässigt överskott och genom diverse justeringar ser hur mycket likvida medel som är tillfört till drift I en viss period. I tillägg ser man på hur mycket som tillförs eller används på investeringsaktivitet och finansieringsaktivitet, som i den direkta metoden.
Inflation Betyder prisstigning, anges oftast I procent. Motsvarigheten är deflation.
Internpris Används för att beräkna försäljning av varor och tjänster internt I ett företag. Sker först och främst I decentraliserade företag.
Internränta Är den kalkylränta där nuvärdet är lika med noll I ett investerings- eller finansieringsprojekt. I ett finansieringsprojekt motsvarar internränta den effektiva räntan.
Intäktselasticitet Är ett uttryck för en produkts känslighet för försäljningsändringar. Räknas ut genom efterfrågan I procent dividerat på intäktsändring I procent.
Investering Är en kapitalinsats där man förväntar att det leder till framtida avkastning.
Irreversibla kostnader Kostnader man inte kan göra sig av med.
Isobidragslinje En manuell lösning av produktprioriteringsproblem med flera flaskhalsar. Man går igenom olika punkter för olika produktkombinationer med samma täckningsbidrag totalt.
J
JIT Står för Just In Time och betyder att man försöker hålla lagret så litet som möjligt och fokusera på att genomströmningstiden av varor är kort.
K
Kaizen Är en japansk ledarfilosofi som fokuserar på att göra mindre förbättringar så ofta som möjligt.
Kalkylerade kostnader Är kostnader som värderas med ett annat belopp I internredovisningen än I årsredovisningen.
Kalkyl Är en ekonomisk beräkning av exempelvis ett finansieringsproblem.
Kalkylobjekt Är själva målet med en ekonomisk beräkning I en kalkyl. Kallas också kostnadsbärare.
Kalkylränta Används för att beräkna nuvärde. I många fall används det I samma betydelse som avkastningskrav.
Kapitalets omloppshastighet Är ett av två viktiga element för att beräkna totalräntabiliteten. Det andra är resultatgrad.
Kapitalkälla Är olika källor man kan använda sig av för att finansiera ens verksamhet. Exempelvis eget kapital och lån.
Kassaflöde Är pengaströmmen in och ut från företaget.
Kassaflödessanalys Är en redovisningsrapport. Kan jämföras med likviditetsbudget inom budgetar.
Kassakredit Är en driftskredit där man får låna upp till ett visst belopp (limit). Man betalar ränta för tiden som gått medans provision beräknas efter den limit som är satt.
Kontoplan Är en översikt över de konton som finns i företaget. Klicka här för mer information om kontoplaner och bokföring.
Kortfristig skuld En skuld som normalt betalas inom 12 månader. Är en del av balansen.
Kostnader Kostnad är I sin rätta betydelse en periodiserad utgift.
Kostnadsart Benämning på en gruppering av kostnader, exempelvis materialkostnader.
Kostnadsbärare Se kalkylobjekt.
Kostnadscenter Är en avdelning inom ett större företag som inte genererar intäkter. Kan exempelvis vara IT-avdelningen.
Kostnadsdrivare Är det som förorsakar kostnader.
Kostnadsobjekt Produkten som ska bära företagets kostnader. Se kalkylobjekt.
Kostnadsoptimum Är den produktionsmängd som ger lägsta genomsnittskostnad per enhet.
Kostnadsställe Är den avdelning eller aktivitet som sedan producerar produkter/tjänster. Dit kostnader ska hänföras.
Kredit Är att man ger uppskov med betalning.
Kreditnota Är en faktura som ska korrigera tidigare fakturor. Exempelvis att man betalat för en vara som var felaktig, och nu får pengar tillbaka.
Kredittid Den period som man fått, eller gett, uppskov med betalning.
KRV-analys Står för Kostnad-Resultat-Volym-analys. Ger resultateffekten av olika ändringar. Används normalt vid bidragsmetoden.
Kryssfördelning En avancerad form för kostnadsfördelning mellan avdelningar.
Känslighetsanalys Görs för att testa hur ett projekt eller en budget påverkas av att man ändrar en faktor, till exempel pris eller kvantitet i försäljningsbudgeten.
L
LIFO Last In First Out, en form för mätning historisk kostnad. Betyder att sista enheten in I lagret är den som bestämmer värdet på den enhet som sen tas ut.
Likviditet Visar företagets betalningsförmåga på kort sikt.
Likviditetsgrader Är två nyckeltal I redovisningsanalys. Likviditetsgrad 1 och likviditetsgrad 2.
Linjära avskrivningar Avskrivningar som är lika stora varje år. Börjar dock avskrivningen I mitten av ett år tar man bara hälften av årsavskrivningen det året och därför också bara hälften på sista året.
Långfristig skuld Skulder som normalt ska betalas av på längre sikt, oftast inte kopplat till varukretsloppet. Normalt avbetalningstid på längre tid än 12 månader. Ingår I balansen.
Löpande avräkning Betyder att man tar med förväntad vinst I redovisningen I takt med utvecklingen I exempelvis ett projekt.
M
Management by exception MBE, betyder att man bara ser på väsentliga avvikelser I förhållande till planerna.
Marginalintäkt Se gränsintäkt.
Marginalkostnader Se gränskostnad.
MBE Se Management by exception.
Monopol Är att det endast finns en aktör på en viss marknad.
Monopolistisk konkurrens/märkeskonkurrens Existerar I en marknad som är heterogen. Kunden har flera produkter att välja mellan som alla har en egen identitet.
Målkongruens Att aktörer jobbar mot ett gemensamt mål istället för mot ett personligt mål.
Mängdavvik Förekommer vid standardkostnad när man använder mer direkta material än vad standarden föreslår.
N
Nedbrytningsmetoden Ledningen bestämmer budgeten. Motsatta är uppbyggnadsmetoden.
Nedskrivning Är en värdekorrektion av en anläggningstillgång som sker när värdet inte stämmer in med bokfört värde av anläggningstillgången. Betyder att man sänker dess värde. Motsatta är uppskrivning.
Nollbasbudgetering Är en extrem budgetvariant, man startar på noll och beskriver all användning av kostnader.
Nollpunkt Är den omsättning som ger noll I resultat, betyder alltså att täckningsbidraget precis täcker fasta kostnader. Kallas också för break-even. Formel.
Nominellt kassaflöde Är kassaflöden som är i löpande kronvärde,  inkluderar förväntad prisstigning.
Nominell ränta Ränta som inkluderar inflationstakten, kan variera från effektiv ränta. (Subtraherar man inflationen får man realräntan)
Norm Är vad man kan förvänta sig att kostnader ska bli vid en viss aktivitet.
Normalkostnad Är en kalkylform. Använder sig av verkliga materialkostnader men använder normalsatser för indirekta kostnader.
Nuvärde Är värdet idag av framtida kassaflöden i exempelvis ett projekt.
O
Oavhängiga projekt Betyder att man har flera projekt där man gärna väljer alla om de är lönsamma.
Offersynpunkten Se alternativkostnad.
Omloppshastighet Uttrycker hur många gånger en post omsätts.
Omloppsmedel Är tillgångar som är kortsiktiga. Exempelvis kundfordringar. Är en del av balansen.
Operationella mål Är konkreta mål som efteråt kan undersökas om de blev nådda.
Operativ ekonomistyrning Ekonomistyrning på kort sikt. Motsatta är strategisk ekonomistyrning.
Optimal produktmix Är den mix av försäljning och produktion som ger högst täckningsgrad och vinst. Baserar sig på att fasta kostnader är fasta.
Orderproduktion/beställningsproduktion Betyder att man framställer produkten eller produkterna efter beställning.
Outsourcing Är att man sätter ut produktionen till andra företag. Har även börjat användas för vissa tjänster så som IT-avdelningen.
Overheadkostnader Är kostnader som existerar I företaget som inte är direkt mängdberoende.
P
P/E Ett uttryck som används ihop med aktiekunskap. Betyder att det kommer ta en viss tid innan dagens aktiekurs är intjänad om inte vinsten ändrar sig. Räknas ut genom aktiekurs/vinst per aktie.
Paybackmetoden Se tillbakabetalningsmetoden.
Perfekt konkurrens Betyder i princip att man kan sälja vilken som helst mängd av varor till den rådande prisnivån.
Periodisering Är att man fördelar en utgift ut över tid som en kostnad.
Periodkostnad Kostnader som belastas perioden och som inte ingår I lagervärdering.
Prisdifferensiering Betyder att man erbjuder produkter till olika pris I olika marknader.
Prisdiskriminering Se prisdifferensiering
Priselasticitet Visar en produkts känslighet för prisändringar. Räknas ut genom volymändring I procent/prisändring I procent.
Produktionsenhetsmetoden Är en avskrivning där man avskriver I takt med användning av enheten.
Produktionsresultat Är det slutgiltiga resultatet I driftsresultatet.
Produktivitet Ett uttryck för produktion av varor och tjänster per timme.
Proportionella kostnader Rörliga kostnader som utvecklar sig I takt med mängdändring.
Q
R
Realränta Nominell ränta korrigerat inflation. (nominell ränta – inflation)
Relevant område Är inom det område där man vet att rörliga kostnader i princip är proportionella och fasta kostnader fasta.
Relevanta kostnader Kostnader som är relevanta när man ska välja ett visst alternativ. Kostnader som är lika I alla alternativen är irrelevanta kostnader.
Residualöverskott Är det överskott man har kvar efter man dragit av normalavkastning på kapitalanvändning.
Resultatgrad Förklarar totalräntabiliteten tillsammans med kapitalets omloppshastighet. Resultat före skatt + räntekostnader/driftsintäkter.
Riskmarginal Se säkerhetsmarginal.
Ruljerande budget Är att man lägger till en ny period I budgeten efter att en period har avslutats.
Räntabilitet på eget kapital Visar relativ avkastning på eget kapital.
S
Saldo Används om netton av registeringarna på ett konto.
Saldoavskrivning En form av avskrivning där man avskriver med en procentsats.
Saldobalans Saldo är skillnaden mellan debet- och kreditposterna.
Sammanställningsprincipen Betyder att allt det som använts för att skapa periodens intäkt ska räknas med I periodens kostnader.
Serviceavdelning Är en avdelning som ger tjänster till andra avdelningar.
Självfinansieringsförmåga Årets överskott före skatt – (årets betalade skatter + avskrivningar och nedskrivningar).
Självkostnad Alla kostnader I produktionen totalt.
Skuggpris Värdet av att producera en enhet till om man kan gå förbi flaskhalsen.
Soliditet Företagets förmåga att tåla förluster innan man inte längre kan betala kreditorerna. Ses vanligast genom eget kapital-procenten.
Specifik tilldelning En metod för historisk kostnad. Innebär att alla uttag av produkter I lagret sker till den kostnad som produkten kostnade I inköp.
Standardkostnad Visar vilka direkta kostnader man borde klara sig med för att framställa en vara eller tjänst. Indirekta kostnader räknas ut med hjälp av normalsatser.Du kan läsa mer ingående om standardkostnader här.
Stegvis fasta kostnader Se halvfasta kostnader.
Strategisk ekonomistyrning Ekonomistyrning I ett långsiktigt perspektiv. Ekonomistyrning på kort sikt kallas operativ ekonomistyrning.
Suboptimalisering Är att man främjar ens egen enhet utan att det kanske är bäst för helheten.
Substitut Är en vara som kan ersättas med en annan vara men som inte är helt likvärdig.
Sunk cost Kostnader från bak I tiden och som inte kan ändras. Är därmed irrelevanta för beslut som ska fattas idag.
Svinn Varuförbruk som inte blivit registrerat. Exempelvis på grund av stöld eller felproduktion.
Sysselsatt kapital Står för det kapital som företaget använder och som inte är gratis. Totalkapital – räntefri skuld
Säkerhetsgrad Visar hur mycket försäljning kan minska före man når noll I resultat.
Säkerhetsmarginal Visar hur mycket försäljning kan minska I kronor före man når noll I resultat.
T
Target pricing Man tar utgångspunkt I vad kunden är villig att betala när man budgeterar kostnader och vinst för en produkt.
Tidsavvikning Förekommer vid standardkostnad när man använder mer tid än det som standarden föreslagit.
Tillbakabetalningsmetoden Visar hur lång tid det tar före en investering betalat av sig. Kallas också paybackmetoden.
Tillverkningskostnad Anger totala kostnader I tillverkningen.
Tillverkningsmerkostnad Anger totala rörliga tillverkningskostnader.
Tilläggskalkulation Är en vanlig kalkylmetod. Direkta kostnader och påslag av indirekta kostnader genom tilläggssatser per avdelning eller aktivitet.
Tilläggssatser Räknas ut för indirekta kostnader I varje avdelning/aktivitet.
Totalräntabilitet Anger den avkastning I procent som företaget har kunnat uppnå på det kapital man använt.
TQM Total Quality Management, total kvalitetsledning, framhäver kvalitet och att göra saker utan fel.
Täckningsbidrag Är skillnaden mellan försäljningspris eller försäljningsintäkt och rörliga kostnader. Det är vad man har kvar för att ”täcka” fasta kostnader och vinst.
Täckningspunkt Detsamma som nollpunkt.
Täckningsskillnad Är ett uttryck för avviket från kalkylerade och realiserade indirekta kostnader.
U
Underproportionella kostnader Rörliga kostnader som ökar mindre än tillsvarande ökning I mängd.
Uppbyggnadsmetoden Är en beskrivning av budgetprocessen där ledarna tillsammans med personalen skapar en budgett tillsammans.
Uppskrivning Är en värdekorrektion av en anläggningstillgång som sker när värdet inte stämmer in med bokfört värde av anläggningstillgången. Betyder att man höjer dess värde. Motsatta är nedskrivning.
Utgifter Visar en betalningsförpliktelse.
V
Variabla kostnader Är kostnader som följer aktiviteten inom en viss period. Kallas även rörliga kostnader.
Variga driftsmedel Är de tillgångar som vanligtvis företag innehar så som byggnader och inventarie.
Vinstoptimum Är den mängd som ger högst överskott. Är där gränskostnad är lik gränsintäkt.
Vinst Är skillnaden mellan försäljningspris och kostnad.
Värdeskapande aktivitet Är aktiviteter som företaget gör som ökar kundvärdet av produkten.
W
X
Y
Z
Å
Årsredovisning Är den officiella redovisningen och är lagstadgad.
Ä
Ö
Ömsesidigt uteslutande projekt Är när man har flera projekt att välja mellan, men bara kan välja ett. Motsvarigheten är fristående projekt.
Överproportionella kostnader Rörliga kostnader som ökar mer än tillsvarande ökning I mängd.
Överskottscenter Är en avdelning inom ett större företag som har både intäkter och kostnader.

Lämna en kommentar

Sociala nätverk

Tillbaka till början