Diverse makroekonomiska begrepp – del 2

Diverse makroekonomiska begrepp – del 2

Inga kommentarer till Diverse makroekonomiska begrepp – del 2

Transmissionsmekanismen

Den påverkan som en förändring av reporäntan gör för ekonomins utbud och efterfrågan kallas för transmissionsmekanismen. Varför utbud och efterfrågan influeras beror på att reporäntan får en effekt på de räntor som allmänheten möter. Påverkan delas in i tre kategorier, kreditkanalen, räntekanalen och växelkurskanalen.

transmission_1[1]

Keynes och klassisk teori

Förklarar bland annat hur en regering genom finanspolitiska verktyg kan dämpa konjunktursvängningar genom att påverka den aggregerade efterfrågan i marknaden.

Keynesiansk teori förklarar kortsiktiga fenomen medan dess motsvarighet den klassiska teorin förklarar det motsatta. Om efterfrågan går ner kommer företagen minska produktion och antal anställda.

Klassisk teori används för att förklara hur skiftningar i efterfrågan påverkar sysselsättning och real BNP.

Automatiska stabilisatorer

Kallas de åtgärder som gör att ekonomin dämpas av sig själv i en högkonjunktur eller stimuleras automatiskt.

Ekonomisk modell

En ekonomisk modell är en förenklad representation av en ekonomi eller delar av en ekonomi som är konstruerad för att man ska ha möjlighet att dra logiska slutsatser.

Produktionsgapet

Produktionsgapet är det procentuella avståndet mellan real BNP och ”normal” BNP, där normal BNP kan sägas representera en ekonomi där det varken råder hög- eller lågkonjunktur. Normalt BNP kan därför jämföras som trendkurvan för real BNP. Är produktionsgapet negativt råder lågkonjunktur och det motsatta gäller då för högkonjunktur.

Normal BNP är en exogen storlek.

Positivt produktionsgap leder till lön-, pris- och inflationsökningar medan negativt produktionsgap tenderar att skapa deflation.

Makroutbuds-relationen – på lång sikt är inflation förväntad vilket betyder att både produktionsgapet och kostnadschocken kommer vara obefintlig (0).

Neutrala räntan

Den neutrala räntan är realräntan som för en viss storlek på G (offentlig konsumtion) leder till att produktionsgapet är noll. Den neutrala räntan kan man hitta genom att sätta Y = normal BNP i multiplikatoruttrycket för real BNP.

Neutrala räntan är det som ger ”normal” BNP.

Y=\frac{1}{1-z_1}(G-z_2r+z_0)

IS-MP-modellen

IS-MP-modellen försöker förklara kortsiktiga förändringar i räntenivån, inflationen och BNP. IS står för Investments-Savings och MP för Monetary Policy.

I en graf där ena axeln representerar realräntan och den andra BNP, kan man med hjälp av IS- och MP-kurvan få fram vad som sker med realräntan och BNP vid en förändring i någon av ovan nämnda kurvor. Se bild:

Om MP sänks (en expansiv penningpolitik) kommer realräntan och den neutrala räntan att sjunka, samtidigt som BNP ökar.

Vid en räntenedgång utomlands kommer IS påverkas vilket leder till minskad nettoexport och att real BNP (BNP justerad efter import och export) går ner.

Annat

Exogena variabler = f(x) (y är påverkad av f(x))
Endogena variabler = y

Social infrastruktur = stimulerar värdeskapande och investering

På lång sikt kan centralbanken genom penningpolitiken endast påverka prisnivån och annat nominellt, men inte realräntan.

Pricing to market – Är att justera exportpriset efter importlandets valuta och låter ändringar i valutakursen slå på förtjänsten (vinsten).

Centralbanken kan endast få fram en avvikelse mellan inflation och förväntad inflation kortsiktigt.

Pay as you go – ökad levnadsålder kräver ökade skatter eller mindre offentliga utgifter.

Hypotesen om nominell ränteparitet säger att förväntad ändring i nominell valutakurs är beroende av ränteskillnaden mot utlandet. Om räntan i utlandet går ner, kommer räntan i landet att gå ner vilket leder till lägre valutakurs.

Kostnadschock leder till ändrad inflation på kort sikt.

Skattekilen – bygger på arbetsgivaravgift, moms och inkomstskatt. Dessa tre är vad som kommer emellan vad man tjänar, och vad kunden betalar.

Ricardiansk ekvivalens – även om staten sänker skatten, kommer landets sparande att bli oförändrad. Det här bygger på att invånarna kommer att internalisera regeringens budgetrestriktion.

Flexibel inflationsstyrning – centralbanken försöker att se till att båda reducera avvikelser från inflationsmålet och att begränsa fluktuationer i produktionsgapet.

Phillips-kurvan – lägre arbetslöshet leder till högre inflation.

Vid en djup lågkonjunktur kan en omfördelning av skattetrycket från de med lägre intäkt mot de med högre ge en skjuts i konsumtion vilket i sin tur leder till en ökad aktivitetsnivå i ekonomin.

Erik Persson

Om mig:

Arbetar med MRM, webb-orienterade projekt så som SEO och webb-utveckling samt läser till en Bachelor i Business Administration på Handelshøyskolen BI i Oslo.

Lämna en kommentar

Sociala nätverk

Tillbaka till början